Tác giả: Phong Tâm Hủy
Editor: Linh Bát (No.08)
Thể loại: đam mỹ, điền văn, 1×1, hiện đại, đô thị, xuyên thư, HE, tùy thân không gian, sinh tử, etc
19 chương